E4E HR / EN
 
 
Nacionalna koordinacija sustava E4E obrazovanja za poduzetništvo.

Aktualnosti

1. Međunarodna konferencija o obrazovanju za poduzetništvo (ICEL)

Web site konferencije

Prva znanstveno-stručna Međunarodna konferencija o obrazovanju za poduzetništvo, koja će se održati 02.06.2011., u Zagrebu usmjerena je na poboljšanje i diseminaciju znanja i vještina u cilju razumijevanja poduzetništva kao ključne kompetencije cjeloživotnog učenja.

Konferencija će okupiti glavne aktere u području obrazovanja za poduzetništvo u Hrvatskoj, regiji i Europskoj uniji; donositelje odluka na svim razinama, odgajatelje, nastavnike i profesore te predstavnike iz poslovnog svijeta.

Cilj konferencije je doprinijeti prihvaćanju poduzetništva kao odgojno-obrazovne, društvene i gospodarske vrijednosti. Vrijednosna usmjerenost pretpostavlja stvaranje mogućnosti za razvijanje poduzetničke kompetencije na svim razinama obrazovanja i osposobljavanja za poduzetništvo kroz formalno, neformalno i informalno obrazovanje i učenje, te poticanje poduzetništva kao gospodarskog zahtjeva.

Ključne teme:

  • Nacionalna Strategija učenja za poduzetništvo
  • Poduzetništvo (definicija, karakteristike) kao ključna kompetencija cjeloživotnog učenja
  • Značaj poduzetničkog učenja u skladu s pretpristupnim procesom
  • Razvoj poduzetne obrazovne institucije
  • Razvoj obrazovnih programa i sadržaja za usvajanje poduzetničke kompetencije
  • Suradnja obrazovnih institucija i poslovnih subjekata
  • Diseminacija dobrih praksi

Više na web stranicama konferencije...

 

Strategija učenja za poduzetništvo 2010. – 2014.

Na 60. sjednici Vlade Republike Hrvatske, koja je održana 10. lipnja 2010. godine, usvojen je Prijedlog strategije učenja za poduzetništvo 2010. - 2014.

Dokument možete preuzeti ili pogledati u pdf formatu:
Prijedlog strategije učenja za poduzetništvo 2010. - 2014. Strategija učenja za poduzetništvo 2010. - 2014.

Izvor: vlada.hr

Poslušajte 60. sjednicu Vlade Republike Hrvatske!
Strategije učenja za poduzetništvo: cca 3:30 - 8:35

Konferencija:

Promicanje poduzetništva kroz sustav obrazovanja

Organizator:Hrvatska gospodarska komora
Partneri:Članice KooE4E
Ciljne skupine:Donositelji odluka u formalnom, neformalnom i informalnom obrazovanju i učenju (školski menadžment, ravnatelji, dekani), gospodarstvenici
Lokacija:Hrvatska gospodarska komora
Vrijeme:27.05.2010. od 10:00h

CILJ: Promicanje poduzetništva kroz sustav obrazovanja

Glavni ciljevi konferencije su promicati poduzetništvo kroz sustav obrazovanja te identificirati i uskladiti aktivnosti promicanja poduzetništva u formalnom, neformalnom i informalnom obrazovanju i učenju za pospješivanje gospodarskog rasta stvarajući poticajno poduzetničko okruženje.

U trenutnom razdoblju gospodarskog oporavka, jedan od glavnih prioriteta gospodarske politike Republike Hrvatske je jačanje poduzetništva. Istinsko zaživljavanje poduzetništva podrazumijeva sustavan pristup razvoju niza osobina ličnosti – stvaralaštva, samostalnosti, kritičnosti, inovativnosti, inicijativnosti, sposobnosti razumnog preuzimanja rizika, organizacijskih sposobnosti, sposobnosti vođenja i upravljanja, suradničkih vještina i drugih osobina. Njihov sustavan razvoj se ostvaruje kroz formalni, neformalni i informalni sustav obrazovanja i učenja. Poduzetnička kompetencija je zato uvrštena u sve europske nacionalne kurikulume kao jedna od osam temeljnih kompetencija. Srednje strukovno obrazovanje je nezamislivo bez usvajanja znanja, stjecanja vještina i razvoja sposobnosti, te razvoja kvaliteta ličnosti potrebnih za poduzetnička ostvarenja. Kvaliteta visokoškolskih programa također pretpostavlja uvođenje izbornih i fakultativnih programa i modula o poduzetništvu radi spoznavanja, razumijevanja i usvajanja logike ekonomskog sustava, te osnovnih tehnika poduzetničkog razmišljanja. Korištenje primjera dobre prakse i razmjena ideja ocjenjeni su učinkovitim metodama u obrazovanju i usavršavanju poduzetnika.

SADRŽAJ:

Konkurentna Hrvatska, u gospodarskom smislu, prvenstveno se temelji na razvoju poduzetništva. Rast globalnih integracija tržišta nedvojbeno ukazuje na potrebu osvješćivanja ljudi o značenju i značaju poduzetništva i potrebi obrazovanja za poduzetništvo te učenja prakticiranja poduzetničkih znanja, vještina i sposobnosti. Izazovi globalne ekonomske krize, dubina recesije, kao i njezino trajanje, pokazali su da je hrvatsko gospodarstvo inherentno vrlo ranjivo, te da se vanjskim turbulentnim promjenama ne može brzo prilagoditi.

Upravo iz tih razloga, Vlada Republike Hrvatske posvetila je u Programu gospodarskog oporavka (travanj 2010.), posebnu pozornost obrazovanju i znanosti kao i na aktivnostima na promicanju poduzetništva kroz sustav obrazovanja u cilju sveobuhvatnog stvaranja obrazovno-poticajnog, poduzetništvu usmjerenog društvenog okružja. Ono treba poticati tržištu primjereniji način razmišljanja i izvršiti pripremu za nove ekonomske trendove razvoja ljudskih potencijala. Poticanjem poduzetničkog načina razmišljanja i razvojem poduzetničke kompetencije doprinosi se povećanju zapošljivosti i učinkovitosti sustava socijalne sigurnosti te povećanju domaće proizvodnje i izvoza. Time se ostvaruje temelj za održivi ekonomski razvoj Republike Hrvatske.

„Program gospodarskog oporavka“ Vlade Republike Hrvatske predlaže kako, prepoznajući snage i iskorištavajući prilike, vratiti gospodarstvo na putanju održivog rasta, sveobuhvatnim i konzistentnim programom mjera i aktivnosti. Na obrazovnom području ciljevi Programa su izgradnja sustava obrazovanja i znanosti primjerenih potrebama razvoja gospodarstva te promicanje poduzetništva kroz sustav obrazovanja.

ZAKLJUČCI:

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore 27. svibnja u HGK  se, u sklopu Europskog tjedna malog i srednjeg poduzetništva 2010 – projekta Europske komisije, održala konferencija "Promicanje poduzetništva kroz sustav obrazovanja". Suorganizatori događanja su članice koordinacije E4E Obrazovanja za poduzetništvo, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Glavni su ciljevi konferencije, na temelju Programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske, promicanje poduzetništva kroz sustav obrazovanja te identifikacija i usklađivanje aktivnosti promicanja poduzetništva u formalnom, neformalnom i informalnom obrazovanju i učenju za pospješivanje gospodarskog rasta stvaranjem poticajno poduzetničkog okružja.

Zdenka Peternel, pročelnica Ureda predsjednika HGK i direktorica Centra za razvoj ljudskih potencijala HGK, tom je prilikom istaknula kako su HGK i ostale institucije organizirale cijeli niz događaja u sklopu Europskog tjedna malog i srednjeg poduzetništva 2010. U današnjim otežanim uvjetima poslovanja treba ulagati u znanje jer je to nužan uvjet poboljšavanja konkurentnosti. Unutar ekonomije znanja koja već dominira u razvijenim zemljama temeljni je resurs ljudski kapital. Obrazovni proces za svakog pojedinca mora postati kontinuirani angažman, što pored ostalog rezultira sposobnošću veće zapošljivosti tijekom cijelog radnog vijeka. Program gospodarskog oporavka Vlade RH obuhvaća i mjere u području obrazovanja čiji je jedan od realizatora i HGK, izjavila je Peternel.

Pritom je napomenula da je važnost cjeloživotnog obrazovanja HGK prepoznala još 2006. godine kada je započela s institucionalnom i sustavnom podrškom tim procesima. Cilj je razvijati svijest kako je učenje sastavni dio svakodnevnog života s posebnim naglaskom na poduzetničkim kompetencijama koje, među ostalim, obuhvaćaju kritičnost, inicijativu, inovativnost, sklonost timskom radu, organizacijsku sposobnost, sposobnost vođenja i upravljanja, komunikativnost i sposobnost razumnog preuzimanja rizika. Od posebne je važnosti povezivanje gospodarstva i obrazovanja. U tom kontekstu treba promatrati analizu potreba za obrazovanjem i usavršavanjem u malim i srednjim poduzećima s posebnim naglaskom na poduzetničkim vještinama. To je jedna od osnova za rad Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe kojem HGK pruža operativnu podršku. Neprijeporno je da je ulaganje u ljudski kapital i u uvjetima krize najisplativije, objasnila je Peternel.

Olga Lui iz Hrvatske obrtničke komore govorila je o aktivnostima HOK-a u procesu učenja za poduzetništvo u svim oblicima obrazovnog procesa. Hrvatsko obrtništvo ima dugu tradiciju obrazovanja, ali je nužno cjelokupno gospodarstvo uključiti u taj proces. Treba snažnije afirmirati koncepciju cjeloživotnog učenja koji u sebi sadrži učenje za poduzetništvo. Razvoj obrtništva nije moguć bez obrazovanja jer obrtnički rad obuhvaća različita znanja i umijeća. Pri tome je kvaliteta obrazovanja iznimno važna, a na nju utječu svi sudionici u koje su uključeni nastavnici, majstori – stručni učitelji, HOK i nadležna ministarstva. Nužno je artikulirati kratkoročne ali i dugoročne mjere poput primjerice reforme osnovnog obrazovanja te racionalizacije mreže škola i obrazovnih programa, poručila je Lui.

Dijana Vican, državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, je ustvrdila da je uspostavljen učinkovit spoj gospodarstva, znanosti, obrazovanja, poduzetništva i obrtništva. Izjavila je kako se svako društvo razvija smanjivanjem razlika u pogledu obrazovanja i materijalnog bogatstva. Nacionalni okvirni kurikulum definira nacionalni konsenzus u pogledu prioriteta u obrazovnom procesu, a jedan je od njih obrazovanje za poduzetništvo od najranije životne dobi.

Tihana Kraljić, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, rekla je da je jedna od zadaća ministarstva povećati broj subjekata maloga gospodarstva te poboljšati uvjete poslovanja postojećih. Od iznimne je važnosti obrazovanje za poduzetništvo za koje treba stvoriti stimulativnu društvenu atmosferu. Izrada Strategije učenja za poduzetništvo u završnoj je fazi i uskoro će je prihvatiti Vlada RH. Taj oblik obrazovanja mora biti namijenjen ne samo početnicima nego i poduzetnicima s iskustvom. Ministarstvo je točno utvrdilo kriterije za izvođače obrazovanja. Poduzetničku atmosferu treba razvijati i na fakultetima jer je dosad mali broj studenata razmišljao o pokretanju vlastitog posla.

Mislav Balković iz Hrvatske udruge poslodavaca rekao je da je izgradnja društvenog sustava vrijednosti u velikoj mjeri određena obrazovanjem. Predstavio je poduzetničku te inovacijsku praksu u Izraelu, Danskoj i Singapuru. Postoji nekoliko poduzetničkih modela poput klastera, usmjerenosti na start-up kompanije utemeljenih na znanju i inovativnosti te poduzetništva iz nužde.

Vitomir Tafra, tajnik Nacionalne koordinacije sustava E4E obrazovanja za poduzetništvo, govorio je o aktivnostima radi promicanja poduzetništva kroz sustav obrazovanja.

Konferencija je okupila donositelje odluka u formalnom, neformalnom te informalnom obrazovanju i učenju (školski menadžment, ravnatelje, dekane) i gospodarstvenike, što je omogućilo predstavljanje stajališta o temi "Promicanje poduzetništva kroz sustav obrazovanja" i s obrazovnog i s gospodarskog aspekta.

 

Izrada prijedloga:

STRATEGIJE PODUZETNIČKOG UČENJA REPUBLIKE HRVATSKE

Dana 02. i 03. 07. u prostorima Hrvatske gospodarske komore započinje sa radom radna skupina za izradu Prijedloga „Strategije poduzetničkog učenja Republike Hrvatske“.

Prva radionica je pod nazivom „Nacionalno partnerstvo za poduzetničko učenje u skladu sa smjernicama politike Europske unije“ i traje dva dana.

ČLANOVI RADNE SKUPINE ZA IZRADU PRIJEDLOGA

Ime i prezime Ustanova
Bačelić Ivana
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Bolarić Škare Marijana
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Brusić Anny Hrvatska udruga poslodavaca
Ferk Novaković Martina Obrazovna grupa Zrinski
Lui Olga Hrvatska obrtnička Komora
Martinović Jasminka Hrvatska udruga poslodavaca
Mazalin Mrkša Željka Ministarstvo gospodarstvo, rada i poduzetništva
Smoljak Sanja Hrvatska udruga poslodavaca
Štefica Vesna Hrvatska gospodarska Komora
Vitomir Tafra
voditelj radne skupine
Koordinacija E4E - obrazovanje za poduzetništvo
Tkalec Zdravko Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski
Vican Dijana Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
U rad se savjetodavno uključivala i Efka Heder iz Regionalnog centra za razvoj poduzetnickih kompetencija zemalja jugoistocne Europe.

 

Okrugli stol na temu:

RAZVOJ CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA ZA PODUZETNIŠTVO

Održao se 30. svibnja 2006. u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2.
Uvod u raspravu bila je prezentacija sustava obrazovanja za poduzetništvo Hrvatske gospodarske komore.

Uvodničari :
- Nadan Vidošević
- Vitomir Tafra

Moderator :
- Vitomir Begović, predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo

 

Izdvajamo iz tiska:

NUŽNOST RAZVIJANJA CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA ZA PODUZETNIŠTVO

ZAGREB, 30. svibnja 2006. (Hina)

Obrazovanje je glavni instrument ekonomske politike neke zemlje i u tom je smislu potrebno stvoriti cjeloviti sustav obrazovanja za poduzetništvo kao koncepta cjeloživotnog učenja usklađenog s potrebama gospodarstva i tržišta.

Istaknuo je to predsjednik Hrvatske gospodarske komore (HGK) Nadan Vidošević na današnjem okruglom stolu pod nazivom "Razvoj cjeloživotnog obrazovanja za poduzetništvo".

Potrebno je, kako je kazao, osposobiti kadar koji je kompetentan zadovoljiti potrebe gospodarstva, za što je potrebna suradnja obrazovnih institucija i poduzetništva.

Vidošević je naglasio važnost poznavanja stranih jezika, što treba postati naša komparativna prednost. Mišljenja je također kako je pri upisu u škole, odnosno upisnim kvotama, potrebno voditi računa o zanimanjima koja nestaju, a koja su potrebna obrtništvu i gospodarstvu. Nužno je stoga poticati interes upravo za zanimanjima koja su potrebna gospodarstvu.

Ukoliko želimo Hrvatsku utemeljenu na znanju cjeloživotno obrazovanje je nužno, kazao je predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Vitomir Begović. I on je naglasio potrebu suradnje obrazovnih institucija i gospodarstva.

Ravnatelj privatne srednje škole "Katarina Zrinski" Vitomir Tafra istaknuo je kako suvremeno tržište traži trajnu zapošljivost, a to se može ostvariti kroz cjeloživotno obrazovanje.

Cjeloživotno učenje, kako je rekao, neophodno je zbog razvoja novih tehnologija, potrebe za stalnom nadogradnjom kvalifikacija, a razvijanjem koncepcije cjeloživotnog učenja krenut će se u smjeru gospodarstva temeljenog na znanju i društvu koje uči.

Izvor: HINA

U HKG-u predstavljen program 'Obrazovanje za poduzetništvo'

UČENJE PODUZETNIŠTVA VEĆ OD VRTIĆA

ZAGREB- Obrazuju li škole za tržište rada? Koja su znanja potrebna tržištu? Postaje li se poduzetnik rođnjem ili obrazovanjem? Trebaju li poduzetničke vještine djeca početi stjecati od malih nogu, neka su od pitanja koja su tražila odgovor na okruglom stolu 'Razvoj cjeloživotnog obrazovanja za poduzetništvo', koji su u utorak, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore (HGK) pratili predstavnici Vlade, sveučilišta te gospodarstvenici. Skup se složio: veza između obrazovanja i gospodarstva je pretanka, a sustavu obrazovanja nedostaje obrazovanje za stvaran život. Osnove poduzetništva djeca bi trebala početi dobivati već u vrtiću da bi se u osnovnim i srednjim školama nastavila ozbiljnije 'igrati' poduzeća, smatra predsjednik HGK Nadan Vidošević.

Predstavljajući program 'Obrazovanje za poduzetništvo HGK', ravnatelj privatne srednje škole 'Katarina Zrinski' Vitomir Tafra naglasio je potrebu razvijanja suradnje ekonomskih škola s gospodarstvom.

Priznajući da obrazovni sustav već dulje ne prati tehnologijski napredak, državni tajnik za srednje školstvo Želimir Janjić istaknuo je da poslodavci nisu zadovoljni znanjem kojim u svijet rada ulaze mladi. Ministarstvo znanosti stoga osniva Agenciju za obrazovanje odraslih kao podršku za oko 400 pučkih učilišta koji se bave obrazovanjem odraslih. Pred školama je uvođenje novih programa – poduzetništvo, edukacija za ljudska prava i seksualni odgoj, za koje u sadašnjem programu na žalost nema mjesta, rekao je Janjić. Između 35 zemalja uspoređivanih po razvoju poduzetničke kulture, Hrvatska je na posljednjem mjestu, dok je na 31. mjestu po poslovnom obrazovanju.

VJESNIK, Mirela Lilek

 

POPIS POZVANIH NA OKRUGLI STOL

Razvoj cjeloživotnog obrazovanja za poduzetništvo
30. svibnja 2006. u 13.00 sati

- Vlada RH
Gospodin Damir Polančec, potpredsjednik

- Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Gospođa Jadranka Kosor, potpredsjednica Vlade i ministrica

- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Doc. dr. sc. Dragan Primorac, ministar

- Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Gospodin Branko Vukelić, minister

- Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
Gospodin Božidar Kalmeta, ministar

- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
dipl. ing. Petar Čobanković, ministar

- Vladin ured za socijalno partnerstvo
Gospodin Vitomir Begović, predstojnik

- Središnji državni ured za razvojnu strategiju
Mr. sc. Martina Dalić, državna tajnica

- Filozofski fakultet u Splitu
prof. dr. Josip Milat, dekan

- Ekonomski institut
Gospođa Švaljek Sandra

- Učiteljski fakultet u Zagrebu
prof. dr. Milan Matijević

- Visoka učiteljska škola Rijeka
Prof. Anita Klapan

- Ekonomski fakultet Osijek
prof. dr. Slavica Singer

- Hrvatski zavod za zapošljavanje
Gospođa Zrinka Blažević, ravnateljica

- CEPOR
Gospođa Sanja Crnković Pozaić

- Hrvatska obrtnička komora
Gospodin Stjepan Šafran, predsjednik

- Hrvatska udruga poslodavaca
Gospodin Emil Tedeschi, predsjednik

- Raiffeisenbank Austrija d.d.
Gospodin Zdenko Adrović

- Belišće d.d.
Gospodin Vlado Jerbić

- Tankerkomerc d.d.
Gospodin Božo Jusup

- Podravka d.d.
Gospodin Darko Marinac

- Kordun d.d.
Gospodin Željko Mažuran

- Piramida
Gospodin Zvonimir Radić

- Riviera Holding
Gospodin Franko Palma

- DIOKI d.d.
Gospodin Robert Ježić

- Hrvatska gospodarska komora
Gospođa Vesna Trnokop Tanta – potpredsjednica HGK
Gospođa Dunja Konjevod – potpredsjednica HGK
Gospođa Jasminka Trzun – potpredsjednica HGK
Gospodin Šime Vidulin – potpredsjednik HGK i predsjednik ŽK Pula
Gospodin Vladimir Ferdelji, Elektrokontakt, potpredsjednik HGK
Gospođa Martina Velnić, glavni tajnik HGK
Gospodin Zlatan Frohlich, predsjednik Komore Zagreb
Gospodin Zoran Kovačević, predsjednik ŽK Osijek
Gospodin Vinko Mičetić, predsjednik ŽK Rijeka
Gospođa Jadranka Radovanić, predsjednica ŽK Split
Direktori i zamjenici direktora Sektora/Centara HGK

 
 
2023. Nacionalna koordinacija sustava E4E obrazovanja za poduzetništvo. Valid HTML 4.01 Transitional Valid HTML 4.01 Transitional